Фінансова безпека кредитного ринку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інвестиції: практика та досвід.
Анотація
У статті обґрунтовано необхідність вивчення положень фінансової безпеки кредитного ринку, виокремлено малодосліджені аспекти теми, що й зумовило формулювання мети дослідження: узагальнення, систематизація та вдосконалення існуючих теоретичних положень фінансової безпеки кредитного ринку та аналіз окремих показників фінансової безпеки сегментів кредитного ринку. Здійснено огляд наукових підходів що до окреслення меж та сутності кредитного ринку. Вивчено характеристики фінансової безпеки кредитного ринку та її показників. Запропоновано систему показників для оцінки фінансової безпеки кредитного ринку. Проведено аналіз окремих показників фінансової безпеки банківських та небанківських кредитних установ. Зроблено висновки що до поточного стану рівня фінансової безпеки кредитного ринку України та необхідність її підвищення. Financial security positions of the credit market was substantiated as necessity of studying in the article, the only a few researched aspects of the topic was singled out, which led to the formulation of the research goal: generalization, systematization and improvement of the existing theoretical positions of financial security of the credit market and analysis of separate indicators of financial security of the credit market segments. Review of scientific approaches as for delineation of the boundaries and essence of the credit market was carried out. Characteristics of financial security of the credit market and its indicators were investigated. The indicators system for assessing the financial security of the credit market was proposed. Analysis of separate indicators of financial security of banking and non-banking credit institutions were carried out. There were done conclusions as for the current level of financial security of the Ukrainian credit market and necessity to increase it.
Опис
Ключові слова
фінансова безпека, кредитна безпека, кредитний ринок, кредитні послуги, кредитні установи., financial security, credit security, the credit market, credit services, credit institutions.
Бібліографічний опис
Вергелюк Ю. Ю. Фінансова безпека кредитного ринку / Ю. Ю. Вергелюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 11. – С. 31–36.
Зібрання