Якісні параметри облікової інформації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Полтава : ЦФЕНД
Анотація
Сформульовано роль облікової інформації, яка характеризує виробничо-господарську діяльність підприємства в управлінні підприємством. Описано процес формування значних масивів різної облікової інформації в рамках бухгалтерського обліку, шляхом збору різноманітних даних про виробничо-господарську діяльність підприємства, як за межами, так і в межах діяльності підприємства і використання способів, методів та процедур бухгалтерського обліку і математичних розрахунків. Означено роль сучасних засобів, які дозволяють створювати масиви облікової інформації в великих обсягах та яким властива різноманітність та масовий характер обчислень з певною періодичністю. Визначено та охарактеризовано принципи та якісні характеристики облікової інформації. The role of accounting information that characterizes the production and economic activities of the enterprise in enterprise management is formulated. Describes the process of forming large arrays of various accounting information in accounting, by collecting various data on production and economic activities of the enterprise, both outside and within the enterprise and the use of methods, techniques and procedures of accounting and mathematical calculations. The role of modern tools that allow to create arrays of accounting information in large volumes and which are characterized by a variety and mass nature of calculations with a certain frequency. The principles and qualitative characteristics of accounting information are defined and characterized.
Опис
Ключові слова
інформація, облікова інформація, якісні характеристики, звітна інформація, принципи, information, accounting information, qualitative characteristics, reporting information, principles
Бібліографічний опис
Сторожук Т. М. Якісні параметри облікової інформації / Т. М. Сторожук // Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 22 червня 2019 р., м. Полтава, Україна : у 4 ч. – Полтава : ЦФЕНД, 2019. – Ч. 2. – С. 33–35.
Зібрання