Розвиток вітчизняного ринку послуг податкового консультування: стан, проблеми, перспективи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – висвітлення ключових аспектів стану та особливостей функціонування ринку консалтингових послуг в Україні та визначення проблемних аспектів та тенденції його розвитку з урахуванням досвіду країн Європи. Предметом дослідження є ринок послуг податкового консультування. Об’єктом дослідження є процес надання консультацій в сфері оподаткування незалежними податковими консультантами. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання матеріалів дослідження у процесі реалізації заходів щодо підвищення рівня податкової культури платників податків та формування позитивного іміджу громадських організацій, які надають послуги податкового консалтингу/пов’язані з податковим консалтингом, зокрема в роботі органів Державної податкової служби України, а також інших органів, що здійснюють податкове консультування. The purpose of the study is to highlight the key aspects of the state and peculiarities of the functioning of the consulting services market in Ukraine and to identify problematic aspects and trends in its development, taking into account the experience of European countries. The subject of the study is the market of tax consulting services. The object of the study is the process of providing tax advice by independent tax consultants. The practical significance of the results obtained lies in the possibility of using the research materials in the process of implementing measures to improve the level of taxpayers' tax culture and forming a positive image of public organizations providing tax consulting services/related to tax consulting, in particular in the work of the State Tax Service of Ukraine and other bodies providing tax consulting.
Опис
Ключові слова
оподаткування, витрати, облік, контроль, консультування, taxation, expenses, accounting, control, consulting
Бібліографічний опис
Матвійчук Т. О. Розвиток вітчизняного ринку послуг податкового консультування: стан, проблеми, перспективи : кваліфікаційна робота / Т. О. Матвійчук ; наук. кер. О. С. Іванишина ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 107 с.