Методи та інструменти аналізу бізнес-процесів підприємства

dc.contributor.authorМарченко Марія Олександрівна
dc.contributor.authorMarchenko Mariya Oleksandrivna
dc.date.accessioned2023-05-05T07:58:08Z
dc.date.available2023-05-05T07:58:08Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМета роботи полягає в є обґрунтування теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо моделювання та оптимізації здійснення аналізу бізнес-процесів на торговельному підприємстві. Завданнями роботи є визначення змісту та сутності бізнес-процесів підприємства; розгляд існуючих концепцій бізнес-процесів; дослідження методики та інструментарію аналізу бізнес-процесів торгових підприємств; аналіз та оцінка можливостей ТОВ «Індустрія білизни» щодо здійснення аналізу власних бізнес-процесів; виконання аналізу бізнес-процесів на ТОВ «Індустрія білизни». Предмет дослідження - формування пропозицій щодо оптимізації бізнес-процесів на ТОВ «Індустрія білизни». Об’єктом дослідження є методологія та інструменти здійснення аналізу бізнес-процесів на підприємстві. Базою дослідження виступають матеріали ТОВ «Індустрія білизни». За результатами дослідження систематизовано теоретичні та практичні аспекти проведення аналізу бізнес-процесів; виявлено вплив оптимізації бізнес-процесів на діяльність підприємства; оцінено можливості ТОВ «Індустрія білизни» щодо здійснення аналізу власних бізнес-процесів. Одержані результати мають на меті підштовхнути ТОВ «Індустрія білизни» розвивати збутову мережу, модернізувати товарну та цінову політики та, відповідно, підвищити рівень конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому, використовуючи існуючі методи аналізу бізнес процесів або методи, адаптовані під конкретну ситуацію. The purpose of the work is to substantiate the theoretical foundations and develop practical recommendations for modeling and optimizing the analysis of business processes at a trading company. The objectives of the work are to determine the content and essence of the enterprise's business processes; consideration of existing concepts of business processes; research of methods and tools for analysis of business processes of trade enterprises; analysis and evaluation of the possibilities of LLC INLIN regarding the analysis of its own business processes; performance of business process analysis at "LLC INLIN. The subject of research: is the formation of proposals for the optimization of business processes at LLC INLIN. The object of research: is the methodology and tools for the analysis of business processes at the enterprise. The study is based on the materials of LLC INLIN. According to the results of the research, the theoretical and practical aspects of the analysis of business processes were systematized; the influence of optimization of business processes on the activity of the enterprise was revealed; the possibilities of LLC INLIN regarding the analysis of its own business processes were assessed. The obtained results are intended to push LLC INLIN to develop a sales network, modernize product and price policies and, accordingly, increase the level of competitiveness of products and the enterprise as a whole, using existing methods of business process analysis, or methods adapted to a specific situation.
dc.identifier.citationМарченко М. О. Методи та інструменти аналізу бізнес-процесів підприємства : кваліфікаційна робота / М. О. Марченко ; наук. кер. Л. Л. Лазебник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 54 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/294
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectбізнес-процеси; аналіз бізнес-процесів оптимізація методологія цифровізація
dc.subjectbusiness processes analysis of business processes optimization methodology digitization
dc.titleМетоди та інструменти аналізу бізнес-процесів підприємства
dc.title.alternativeMethods and tools for analyzing business processes of an enterprise
Файли