Педагогіка: практикум

Анотація
Навчальний посібник присвячений практичній підготовці здобувачів вищої освіти, формуванню у них професійної компетентності у процесі вивчення навчальної дисципліни “Педагогіка” у контексті реалізації вимог нових державних освітніх стандартів. Містить практичні матеріали для семінарських занять, організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти, структурнологічні схеми, тести для перевірки знань з дисципліни, тематику творчих робіт, джерела педагогічних праць і нормативних документів, термінологічний словник, список рекомендованих джерел. Призначений для здобувачів вищої освіти під час підготовки до семінарських і практичних занять з дисципліни “Педагогіка”. The study guide is dedicated to the practical training of higher education seekers, the formation of their professional competence in the process of studying the educational discipline "Pedagogy" in the context of implementing the requirements of new state educational standards. Contains practical materials for seminar classes, organization of independent work for students of higher education, structural schemes, tests for testing knowledge of the discipline, topics of creative works, sources of pedagogical works and normative documents, terminological dictionary, list of recommended sources. Intended for students of higher education during preparation for seminar and practical classes in the discipline "Pedagogy".
Опис
Ключові слова
педагогіка, професійна компетентність, педагогічна наука, pedagogy, professional competence, pedagogical science
Бібліографічний опис
Суліма Є. М. Педагогіка: практикум : навч. посіб. [Електронний документ] / Є. М. Суліма, С. О. Дєніжна, І. О. Пєтухова ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 532 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 97).