Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами підприємства в ринкових умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета даного дослідження полягає в оцінці, аналізі та удосконаленні обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на прикладі підприємства «ДЕНК ТПР». Завдання дослідження: 1.Розгляд сутності витрат, як об’єкта обліку та аналізу. 2.Аналіз наукових засад обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємства. 3.Вивчення галузевих особливостей діяльності ПП «ДЕНК ТПР» та їх вплив на обліково-аналітичне забезпечення управління витратами. 4.Аналіз організації і методики аналітичного і синтетичного обліку витрат на ПП «ДЕНК ТПР». 5.Моніторинг аналітичного забезпечення управління витратами на ПП «ДЕНК ТПР». 6.Визначення шляхів поліпшення облікового забезпечення управління витратами на ПП «ДЕНК ТПР». 7.Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності аналітичного забезпечення управління витратами Предметом дослідження є процес обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на підприємстві, зокрема, на прикладі ПП «ДЕНК ТПР». Об’єктом дослідження є витрати як елемент фінансової діяльності підприємства. За результатами дослідження сформульовано теоретичні положення і практичні рекомендації щодо вдосконалення обліку і аналізу витрат задля прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Одержані результати можуть бути використані керівництвом підприємств для оптимізації витрат і підвищення ефективності діяльності. The purpose of this study is to evaluate, analyze and improve accounting and analytical support for cost management using the example of DENK TPR company. Objectives of the study: 1. Consideration of the essence of costs as an object of accounting and analysis. 2. Analysis of scientific principles of accounting and analytical support for enterprise cost management. 3. Study of industry specifics of PP DENK TPR and their impact on accounting and analytical support for cost management. 4. Analysis of organization and methods of analytical and synthetic cost accounting at PP DENK TPR. 5. Monitoring of analytical support for cost management at PP DENK TPR. 6. Determining ways to improve accounting support for cost management at PP DENK TPR. 7. Developing proposals to improve the efficiency of analytical support for cost management. Subject of research - the process of accounting and analytical support for cost management at the enterprise, in particular, on the example of PP DENK TPR. Object of research - costs as an element of the enterprise’s financial activity. Based on the research findings, theoretical positions and practical recommendations for improving accounting and analysis of costs in order to make informed management decisions are formulated. The obtained results can be used by enterprise management to optimize costs and increase efficiency.
Опис
Ключові слова
витрати, облік витрат, аналіз витрат, управління витратами, обліково-аналітичне забезпечення, costs, cost accounting, cost analysis, cost management, accounting and analytical support
Бібліографічний опис
Гаркушин К. П. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами підприємства в ринкових умовах : кваліфікаційна робота / К. П. Гаркушин ; наук. кер. Т. М. Паянок ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес-аналітики. Ірпінь, 2024. 74 с.