Моделювання економічної безпеки підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методологічні засади моделювання економічної безпеки підприємств, формування системи захисту і пошуку шляхів досягнення високого рівня її забезпечення. Переглянуто історичні передумови забезпечення економічної безпеки на макро- та мікрорівнях, зміни між існуючими рівнями державного управління, а також формування нових регіональних господарських систем, що потребують усвідомлення потреби використання систем мікросимуляційного моделювання. Розрахований на підготовку фахівців економічного напряму. З цією метою охарактеризовано процеси оцінювання, моделювання та прогнозування. Наведено приклади визначення нормативних показників-індикаторів безпеки, встановлення міри їх відхилень, експертного опитування (коефіцієнтів вагомості), узагальнюючих показників, економетричного моделювання та теоретико-методологічних засад системного статистичного моделювання і прогнозування рівня розвитку соціально-економічних систем, що значною мірою розкрито у навчальному посібнику. The textbook examines the theoretical and methodological principles of modeling the economic security of enterprises, the formation of a system of protection and the search for ways to achieve a high level of its provision. The historical preconditions for providing economic security at macro and micro levels, changes between existing levels of public administration, as well as the formation of new regional economic systems that require awareness of the needs of using microsimulation modeling systems are reviewed. Designed for training specialists in the economic field. For this purpose, evaluation, simulation and forecasting processes are described. Designed for training specialists in the economic field. For this purpose, evaluation, simulation and forecasting processes are described. Examples of defining normative indicators-safety indicators, determining the extent of their deviations, expert surveys (weighting factors), general indicators, econometric modeling and theoretical and methodological foundations of systemic statistical simulation and forecasting the level of development of socio-economic systems are presented, which is largely disclosed in the textbook.
Опис
Ключові слова
Економічна безпека держави, локальних територій та підприємства, національна безпека, механізм забезпечення, індикатори, інтегральний показник, алгоритми, оцінювання, вагова матриця, моделювання, прогнозування, програми, нейронні мережі., Economic security of the state, local territories and enterprises, national security, provision mechanism, indicators, integral index, algorithms, estimation, weight matrix, modeling, forecasting, programs, neural networks.
Бібліографічний опис
Залізко В. Д. Моделювання економічної безпеки підприємств : навч. посіб. / В. Д. Залізко, В. В. Гурочкіна ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2018. – 188 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 28).