Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм у сфері освіти і науки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в узагальненні та закріпленні теоретичних знань, дослідженні проблем з державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм у сфері освіти і науки та обґрунтуванні напрямів його вдосконалення. Завданнями роботи є: проведення аналізу концептуальних і організаційно- методичних основ державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм в освітньо-науковій сфері у дослідженнях вітчизняних та закордонних науковців; здійснення аналізу діяльності Державної аудиторської служби України; дослідження підготовки до проведення державного фінансового аудиту виконання бюджетної програми «Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти»; аналіз методики здійснення державного фінансового аудиту виконання бюджетної програми «Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти»; надання рекомендацій щодо вдосконалення проведення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм у сфері науки і освіти. Предметом дослідження є практичні та теоретичні аспекти проведення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм у сфері освіти і науки. Об’єктом дослідження є процес здійснення державного фінансового аудиту виконання бюджетної програми у сфері освіти та науки. Базою дослідження є Державна аудиторська служба України як орган виконавчої влади, який забезпечує і реалізує державну політику в сфері державного фінансового аудиту. За результатами дослідження сформульовані висновки та шляхи вдосконалення методики та організації державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм у сфері освіти та науки. Одержані результати можуть бути використані для оцінки сучасного процесу здійснення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, зокрема при проведенні контрольних заходів у сфері освіти і науки. The purpose of the work is to generalize and consolidate theoretical knowledge, the study of the problems of the state financial audit of the implementation of budget programs in the field of education and science and the justification of directions for its improvement. The tasks of the work are: conducting an analysis of conceptual and organizational methodical foundations of the state financial audit of budgetary implementation programs in the educational and scientific sphere in the research of domestic and foreign scientists; conducting an analysis of the State Audit Service of Ukraine; study of preparations for conducting a state financial audit of the implementation of the budget program "Training of workers by vocational and technical education institutions"; analysis of the methodology of the state financial audit of the implementation of the budget program "Training of workers by vocational and technical education institutions"; providing recommendations regarding improvement of state financial audit of execution budget programs in the field of science and education. The subject of the research is practical and theoretical aspects of conducting state financial audit of implementation of budget programs in the field of education and science. The object of the study is the process of implementation of state financial audit of the implementation of the budget program in the field of education and science. The basis of the study is the State Audit Service of Ukraine as a body executive power, which provides and implements state policy in the field state financial audit.
Опис
Ключові слова
державний фінансовий аудит, державний фінансовий контроль, бюджетна програма, сфера освіти і науки, аудиторський звіт., state financial audit, state financial control, budget program, sphere of education and science, audit report.
Бібліографічний опис
Гаркуша Д. О. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм у сфері освіти і науки : кваліфікаційна робота / Д. О. Гаркуша ; наук. кер. О. Г. Рябчук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 51 с.