Міжнародні економічні зв’язки громад у процесах сталого просторового розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних засад та формулювання практичних заходів щодо вдосконалення міжнародних економічних зв’язків громад Карпатського (Центрально-Східного) регіону Європи у процесах сталого просторового розвитку транскордонних територій. Завданнями роботи є: дослідити концептуальні підходи до транскордонного співробітництва територіальних громад; охарактеризувати програми регіонального розвитку і міжрегіонального економічного співробітництва; дослідити тенденції формування та розвитку геоекономічного простору Карпатського (Центрально-Східного) регіону Європи; проаналізувати транскордонне співробітництво та стратегічний аналіз просторової диференціації територіальних громад; обґрунтувати напрями вдосконалення міжнародних економічних зав’язків громад через призму реалізації європейської політики сусідства. Об’єктом дослідження є міжнародні економічні зв’язки транскордонних територій. Предметом дослідження є міжнародні економічні зв’язки громад Карпатського (Центрально-Східного) регіону Європи у процесах сталого просторового розвитку транскордонних територій. The purpose of the work is to substantiate the theoretical foundations and formulate practical measures to improve the international economic ties of the communities of the Carpathian (Central-Eastern) region of Europe in the processes of sustainable spatial development of crossborder territories. The tasks of the work are: explore conceptual approaches to cross-border cooperation of territorial communities; to characterize the programs of regional development and interregional economic cooperation; to investigate trends in the formation and development of the geo-economic space of the Carpathian (Central-Eastern) region of Europe; analyze cross-border cooperation and strategic analysis of spatial differentiation of territorial communities; to substantiate the directions of improving the international economic ties of communities through the prism of the implementation of the European neighborhood policy. The object of the study is international economic relations of cross-border territories. The subject of the study is the international economic relations of the communities of the Carpathian (Central-Eastern) region of Europe in the processes of sustainable spatial development of cross-border territories.
Опис
Ключові слова
сталий розвиток, просторовий розвиток, транскордонне співробітництво, територіальні громади, транскордонні території, sustainable development, spatial development, cross-border cooperation, territorial communities, cross-border territories
Бібліографічний опис
Котелевич С. М. Міжнародні економічні зв’язки громад у процесах сталого просторового розвитку : кваліфікаційна робота / С. М. Котелевич ; наук. кер. М. А. Корж ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики та сталого розвитку. Ірпінь, 2024. 80 с.