Аналіз стану розпорядження майном, вилученим митницями ДФС України

dc.contributor.authorРоманюк Уляна Василівнаuk_UA
dc.contributor.authorRomaniuk Ulyana Vasylivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-10-24T06:44:47Z
dc.date.available2023-10-24T06:44:47Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractСтаття присвячена питанням аналізу розпорядження майном, вилученим митницями ДФС внаслідок порушення митних правил. У статті із використанням наукових методів аналізу, синтезу, статистичного аналізу, правового аналізу, графічного та табличного методів висвітлено сучасний стан справ у сфері розпорядження майном, вилученим митницями ДФС. Вивчення емпіричної бази, котру склали нормативно-правові акти, що регулюють суспільно-правові відносини щодо розпорядження майном, вилученим митницями ДФС, та статистичні дані ДФС України, дало можливість вивчити стан розпорядження майном, вилученим митницями ДФС внаслідок порушення митних правил, конфіскованого, а також безхазяйного майна, майна, залишеного в зоні митного контролю, майна, поміщеного у митний режим відмови на користь держави. З’ясовано, що основними проблемами у досліджуваній сфері є: перевищення обсягу товарів і валютних цінностей, що повертаються за рішенням суду власнику, над обсягами їх конфіскації; зменшення обсягів зарахування коштів до Державного бюджету органами державної виконавчої служби від реалізації вилученого митницями конфіскованого майна; накопичення майна, що переходить у власність держави, внаслідок розпорядження цим майном із власної згоди (явної чи неявної) їх власника, а також внаслідок його неліквідності, специфіки ввезення; залежність ефективності процесів обліку, зберігання, оцінки вилученого, прийнятого на зберігання, розміщеного у митний режим відмови на користь держави майна, а також майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, та розпорядження ним, від зовнішніх факторів. The article is devoted to issues of analysis of disposal of property withdrawn by the Customs of SFS of Ukraine as a result of Customs Rules Offences. The current status of affairs in the field of disposal of property withdrawn by the Customs of SFS is lighted with the help of scientific methods, such as analysis, synthesis, and statistical analysis, and legal analysis, graphical and tabular methods. The study of the empirical base, which includes the legal acts regulating social and legal relations regarding the disposal of property, seized by the customs of the SFS, and the statistics of the SFS of Ukraine, made it possible to examine the state of disposal of property seized by the SFS customs as a result of Customs Rules Offences, confiscation, and ownerless property, property left in the zone of customs control, property placed in the customs regime of refusal in favor of the state. It was found out that the main issues in researched sphere are: excess of volume of goods and currency values returned by the court to the owner, over the amount of their confiscation; reduction of the amount of funds transferred to the State Budget by the bodies of the state executive service from the sale of confiscated property seized by the customs; the accumulation of property that becomes the property of the state, as a result of the disposal of this property on its own consent (explicit or implicit) of their owner, as well as due to its illiquidity, the specifics of import; the dependence of the efficiency of the processes of accounting, storage, evaluation of the seized, accepted for storage, the refusal in the customs regime for the benefit of the state property, as well as property found in the customs control zone, whose owner is unknown, and his disposal, from external factors.
dc.identifier.citationРоманюк У. В. Аналіз стану розпорядження майном, вилученим митницями ДФС України / У. В. Романюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2019. – Вип. 38. – С. 45–49.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/871
dc.language.isouk_UA
dc.publisherНауковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
dc.relation.ispartofseriesЮриспруденція; Вип. 38
dc.relation.isreferencedby1. Звіт Державної фіскальної служби України за 2018 рік. URL: http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf 2. Дубицький Д.П., Кравець С.О. Аналіз та шляхи підвищення економічного ефекту від процесу розпорядження майном, що перейшло у власність держави. Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». 2012, №1 (47). С. 58-63. 3. Бабенко Л.В., Крилова А.П. Процес вилучення майна у разі порушення митних правил: проблеми та напрямки удосконалення. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018, Випуск 6 (17). С. 622-630. 4. Горященко Ю.Г., Кравченко С.В. Митний контроль Закарпатської митниці та його статистичне забезпечення. Молодий вчений. 2017, №10 (50). С. 847-853. 5. Про Державну фіскальну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 21.05.2014 № 236. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF/ 6. Митний кодекс України: Кодекс України; Закон, Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n3979 7. Перелік вилученого митницями майна (крім конфіскованого), що передане в реалізацію. URL: http://sfs.gov.ua/data/material/000/287/372027/Opubl_kovano_25.01.2019.xlsx 8. Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митницями ДФС майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним: Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 26.12.2001 № 1724. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1724-2001-%D0%BF 9. Про виконавче провадження: Закон України; Перелік від 02.06.2016 № 1404-VIII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19 10. Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним: Наказ Міністерства юстиції України; Мінфін України; Порядок, Акт, Форма типового документа, Довідка, Доручення від 23.03.2018 № 892/5/379. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0362-18 11. Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна: Наказ Міністерства юстиції України; Порядок від 29.09.2016 № 2831/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1301-16 12. Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби: Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 11.07.2002 № 985. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/985-2002-%D0%BF.
dc.subjectДержавна фіскальна служба; митниці ДФС; порушення митних правил; майно, вилучене митницями ДФС; розпорядження майном, вилученим митницями ДФС.uk_UA
dc.subjectState Fiscal Service; Customs of SFS; Customs Rules Offences; property seized by customs SFS; Disposal of property seized by Customs of SFS.en_EN
dc.titleАналіз стану розпорядження майном, вилученим митницями ДФС України
dc.title.alternativeAnalysis of status of disposal of property withdrawn by the Customs of SFS of Ukraine
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2019_IR_452.pdf
Розмір:
858.15 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання