Аналіз стану розпорядження майном, вилученим митницями ДФС України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
Анотація
Стаття присвячена питанням аналізу розпорядження майном, вилученим митницями ДФС внаслідок порушення митних правил. У статті із використанням наукових методів аналізу, синтезу, статистичного аналізу, правового аналізу, графічного та табличного методів висвітлено сучасний стан справ у сфері розпорядження майном, вилученим митницями ДФС. Вивчення емпіричної бази, котру склали нормативно-правові акти, що регулюють суспільно-правові відносини щодо розпорядження майном, вилученим митницями ДФС, та статистичні дані ДФС України, дало можливість вивчити стан розпорядження майном, вилученим митницями ДФС внаслідок порушення митних правил, конфіскованого, а також безхазяйного майна, майна, залишеного в зоні митного контролю, майна, поміщеного у митний режим відмови на користь держави. З’ясовано, що основними проблемами у досліджуваній сфері є: перевищення обсягу товарів і валютних цінностей, що повертаються за рішенням суду власнику, над обсягами їх конфіскації; зменшення обсягів зарахування коштів до Державного бюджету органами державної виконавчої служби від реалізації вилученого митницями конфіскованого майна; накопичення майна, що переходить у власність держави, внаслідок розпорядження цим майном із власної згоди (явної чи неявної) їх власника, а також внаслідок його неліквідності, специфіки ввезення; залежність ефективності процесів обліку, зберігання, оцінки вилученого, прийнятого на зберігання, розміщеного у митний режим відмови на користь держави майна, а також майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, та розпорядження ним, від зовнішніх факторів. The article is devoted to issues of analysis of disposal of property withdrawn by the Customs of SFS of Ukraine as a result of Customs Rules Offences. The current status of affairs in the field of disposal of property withdrawn by the Customs of SFS is lighted with the help of scientific methods, such as analysis, synthesis, and statistical analysis, and legal analysis, graphical and tabular methods. The study of the empirical base, which includes the legal acts regulating social and legal relations regarding the disposal of property, seized by the customs of the SFS, and the statistics of the SFS of Ukraine, made it possible to examine the state of disposal of property seized by the SFS customs as a result of Customs Rules Offences, confiscation, and ownerless property, property left in the zone of customs control, property placed in the customs regime of refusal in favor of the state. It was found out that the main issues in researched sphere are: excess of volume of goods and currency values returned by the court to the owner, over the amount of their confiscation; reduction of the amount of funds transferred to the State Budget by the bodies of the state executive service from the sale of confiscated property seized by the customs; the accumulation of property that becomes the property of the state, as a result of the disposal of this property on its own consent (explicit or implicit) of their owner, as well as due to its illiquidity, the specifics of import; the dependence of the efficiency of the processes of accounting, storage, evaluation of the seized, accepted for storage, the refusal in the customs regime for the benefit of the state property, as well as property found in the customs control zone, whose owner is unknown, and his disposal, from external factors.
Опис
Ключові слова
Державна фіскальна служба; митниці ДФС; порушення митних правил; майно, вилучене митницями ДФС; розпорядження майном, вилученим митницями ДФС., State Fiscal Service; Customs of SFS; Customs Rules Offences; property seized by customs SFS; Disposal of property seized by Customs of SFS.
Бібліографічний опис
Романюк У. В. Аналіз стану розпорядження майном, вилученим митницями ДФС України / У. В. Романюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2019. – Вип. 38. – С. 45–49.
Зібрання