Організація бухгалтерського обліку як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств за матеріалами ТОВ Будлайнсервіс

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає є в комплексному розв’язанні проблем розвитку бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності шляхом розробки теоретичних і практичних рекомендацій, що ґрунтуються на засадах соціально-орієнтованої економіки і спрямовані на забезпечення інформаційних потреб функціонування системи економічної безпеки підприємства. Для досягнення цієї мети в роботі сформульовані та вирішені наступні завдання: розкрити сутність економічної безпеки та її складові; охарактеризувати систему обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства; дослідити облікову політику ТОВ «Будлайнсервіс» щодо забезпечення економічної безпеки; розкрити організацію і методику первинного та зведеного обліку як інструмента забезпечення економічної безпеки підприємства; обґрунтувати звітність як інформаційна база економічної безпеки підприємств; проаналізувати рівень економічної безпеки ТОВ «Будлайнсервіс»; оцінити рівень економічної безпеки підприємства; узагальнити результати та визначити напрями вдосконалення механізму управління економічною безпекою підприємства. Об’єктом дослідження є процеси забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємства на основі використання технологій обліку та аналізу. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та прикладних засад формування обліково-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства як інформаційного підґрунтя прийняття рішень щодо його безпечного та стійкого функціонування. Базою дослідження виступає товариство з обмеженою відповідальністю «Будлайнсервіс» (далі ТОВ «Будлайнсервіс»). За результатами дослідження запропоновано відповідні цілі та програмні заходи: підвищення ефективності взаємодії з партнерами – дотримання соціальної відповідальності; взаємопідтримка за форс мажорних обставин, контролювання якості виконання робіт підрядників, перевірка проектно- конструкторської документації; ефективна взаємодія з контрагентами – дотримання доброчесності у взаємовідносинах, вчасне та якісне виконання предмету укладених угод; ефективна взаємодія з постачальниками – контролювання якості сировини, матеріалів, комплектуючих; укладення довгострокових угод, встановлення взаємовигідних термінів постачання; дотримання доброчесності інвесторів – дотримання інвесторами обсягів та термінів інвестиційних вкладень, відстоювання порушення укладених угод у судовому порядку, стягнення збитків у разі порушення умов інвестиційних контрактів. Робота виконана на 75 сторінках друкованого тексту, містить 15 таблиць, 13 рисунків та 18 додатків. Список використаних джерел складається з 40 найменувань. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2021-2022рр. Рік захисту роботи 2023р. The purpose of the work is to comprehensively solve the problems of the development of accounting and analysis of economic activity by developing theoretical and practical recommendations based on the principles of socially oriented economy and aimed at ensuring the information needs of the functioning of the economic security system of the enterprise. To achieve this goal, the following tasks are formulated and solved in the work: to reveal the essence of economic security and its components; characterize the system of accounting and analytical support for economic security of the enterprise; to investigate the accounting policy of "Budlineservice" LLC regarding the provision of economic security; to disclose the organization and methodology of primary and consolidated accounting as a tool for ensuring the economic security of the enterprise; justify reporting as an information base for the economic security of enterprises; to analyze the level of economic security of Budlineservice LLC; assess the level of economic security of the enterprise; generalize the results and determine directions for improvement of the economic security management mechanism of the enterprise. The object of the research is the processes of ensuring the functioning of the enterprise's economic security system based on the use of accounting and analysis technologies.The subject of the research is a set of theoretical, methodological and applied principles of the formation of accounting and analytical support of the economic security system of the enterprise as an information basis for decision-making regarding its safe and sustainable functioning. The basis of the research is the limited liability company "Budlineservice" (hereinafter "Budlineservice" LLC). Based on the results of the research, appropriate goals and program measures are proposed: increasing the efficiency of interaction with partners - compliance with social responsibility; mutual support in case of force majeure, control of the quality of contractors' work, verification of design and construction documentation; effective interaction with counterparties - compliance with integrity in mutual relations, timely and high-quality implementation of the subject of concluded agreements; effective interaction with suppliers - quality control of raw materials, materials, components; concluding long-term agreements, establishing mutually beneficial delivery terms; compliance with the integrity of investors - compliance by investors with the volumes and terms of investment investments, defending the violation of concluded agreements in court, recovery of damages in case of violation of the terms of investment contracts. The obtained results represent a real assessment of the state of the enterprise and its management in the conditions of a transformational society, as well as the development of the latest methods of implementing the organizational and economic mechanism of improving enterprise management. The work is completed on 75 pages of printed text, contains 15 tables, 13 figures and 18 appendices.The list of used sources consists of 40 names. The year of performance of qualification work is 2021-2022. The year of job protection is 2023.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, фінансова безпека, обліково-аналітичне забезпечення, ризики, economic security, financial security, accounting and analytical support, risks.
Бібліографічний опис
Назарчук А. В. Організація бухгалтерського обліку як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств за матеріалами ТОВ Будлайнсервіс : кваліфікаційна робота / А. В. Назарчук ; наук. кер. Н. В. Гуріна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. — Ірпінь, 2023. — 75 с.