Заходи стимулювання бізнесу в умовах пандемії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Означено основні напрямами стимулювання бізнесу в умовах пандемії та необхідність формування Національного плану дій виходу економіки України з кризи і «Програми допомоги для підтримки малого бізнесу та самозайнятих осіб» при взаємодії всіх органів державної влади, органів місцевого самоуправління, громадських організацій, представників бізнесу, науковців та всіх інших небайдужих до долі України осіб, але без політичних гасел. Визначено податкові інструменти як один із найбільш дієвих інструментів відновлення та подальшого розвитку економіки країни та стимулювання бізнесу. Зазначено основну мету всіх податкових стимулів - підтримання ліквідності платника податків. Визначено найбільш дієві для нашої країни заходи виходу бізнесу та економіки України з кризи і реалізації заходів пом’якшення негативних її соціально-економічних наслідків. The main directions of stimulating business in a pandemic and the need for a National Action Plan for Ukraine's exit from the crisis and "Assistance Program to support small businesses and self-employed" in cooperation with all government agencies, local governments, NGOs, business representatives, scientists and all other people who are not indifferent to the fate of Ukraine, but without political slogans. Tax instruments have been identified as one of the most effective tools for restoring and further developing the country's economy and stimulating business. The main purpose of all tax incentives is to maintain the liquidity of the taxpayer. The most effective measures for our country to get the business and economy of Ukraine out of the crisis and implement measures to mitigate its negative socio-economic consequences have been identified.
Опис
Ключові слова
бізнес, пандемія, криза, напрями стимулювання, податкові інструменти, business, pandemic, crisis, areas of incentives, tax instruments
Бібліографічний опис
Сторожук Т. М. Заходи стимулювання бізнесу в умовах пандемії / Т. М. Сторожук // Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України : зб. матер. ІІІ наук.-практ. круглого столу до Дня науки, 15 травня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Ун-т ДФС України, Науково-дослідний ін-т фіскальної політики. – Ірпінь, 2020. – С. 196–198.
Зібрання