Стратегічний аналіз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
У навчальному посібнику розглянуто поняття стратегії та її різновиди; сутність стратегічного аналізу і його роль у системі управління підприємством; системи стратегічного вимірювання результативності бізнесу; методи прогнозування, порівняльного конкурентного аналізу; swot-аналіз, стратегічний аналіз життєвого циклу бізнесу, розроблення та економічне обґрунтування стратегії виробничої програми, стратегічний аналіз інвестиційних проєктів, стратегічний аналіз фінансових результатів і фінансових потреб, стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень тощо. До кожної теми наведено перелік питань для самоконтролю, тести, практичні завдання, розв’язання яких дасть змогу глибше засвоїти і закріпити теоретичний потенціал. Видання розраховане на студентів та аспірантів економічних спеціальностей, буде корисним для викладачів закладів вищої освіти, економістів-практиків, підприємців, менеджерів, усіх, хто цікавиться проблемами практичного застосування стратегічного аналізу в управлінні та бізнесі. The textbook examines the concept of strategy and its varieties; the essence of strategic analysis and its role in the enterprise management system; systems for strategic measurement of business performance; methods of forecasting, comparative competitive analysis; SWOT analysis, strategic analysis of the business life cycle, development and economic justification of the production program strategy, strategic analysis of investment projects, strategic analysis of financial results and financial needs, strategic analysis as a basis for making strategic management decisions, etc. For each topic, a list of questions for self-control, tests, and practical tasks is given, the solution of which will make it possible to learn more deeply and consolidate the theoretical potential. The publication is intended for students and post-graduate students of economic specialties, it will be useful for teachers of higher education institutions, practicing economists, entrepreneurs, managers, everyone who is interested in the problems of practical application of strategic analysis in management and business.
Опис
Ключові слова
стратегічний аналіз, економіка підприємства, SWOT-аналіз, strategic analysis, enterprise economy, SWOT analysis
Бібліографічний опис
Стратегічний аналіз : навч. посіб. [Електронний документ] / уклад. А. В. Лісовий ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 234 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ»; т. 92).