Відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих та збройних формувань: сучасні проблеми практики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінський юридичний часопис
Анотація
У цій статті досліджено окремі проблемні аспекти, з якими зустрічаються суб'єкти правозастосування під час притягнення до відповідальності осіб, винних у створенні незаконних воєнізованих та збройних формувань. Досліджений інститут кримінальної відповідальності за діяння, пов'язані з функціонуванням незаконних воєнізованих формувань. Розглянуто співвідношення понять «воєнізовані формування» та «збройні формування». Виявлені чинники, що сприяють виникненню на території України незаконних воєнізованих і збройних формувань. Визначені родовий і безпосередні об'єкти, предмет, об’єктивна і суб’єктивна сторона, суб’єкт злочину. Надано пропозиції щодо вдосконалення cт.260 Кримінального кодексу України. This article explores some of the problematic aspects encountered by law enforcement agents in bringing to justice the perpetrators of the creation of illegal paramilitary and armed formations. The institute of criminal responsibility for acts connected with the operation of illegal paramilitary formations was investigated. The correlation between the concepts of "paramilitary formation" and "armed formations" is considered. The revealed factors contributing to the occurrence on the territory of Ukraine of illegal paramilitary and armed formations. The generic and immediate objects, the object, the objective and subjective side, the subject of the crime are determined. The proposals on improving the c.260 of the Criminal Code of Ukraine are presented.
Опис
Ключові слова
кримінальний кодекс, незаконні воєнізовані формування, незаконні збройні формування, кримінальна відповідальність, екстремізм, громадська безпека., criminal code, illegal paramilitary formations, illegal armed formations, criminal responsibility, extremism, public safety.
Бібліографічний опис
Гаврилішин А. П. Відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих та збройних формувань: сучасні проблеми практики / А. П. Гаврилішин // Ірпінський юридичний часопис. Серія : право. – 2019. – Вип. 3. – С. 150–155.
Зібрання