Теорія і методика викладання оздоровчого фітнесу

Анотація
У навчальному посібнику розглянуто питання: теоретичні основи оздоровчого фітнесу; соціальні виміри фітнес-культури; фітнес як оздоровча технологія у сучасних соціально-економічних умовах; спосіб життя та життєдіяльність людини; фітнес-програми для студентів; структура занять оздоровчої спрямованості; види оздоровчого фітнесу; особливості побудови, методика проведення оздоровчо-тренувальних програм силового фітнесу; фізіологічні засади фітнес-технологій; фізіологічні прояви впливу рухової активності на організм людини; профілактика травматизму на заняттях з аеробіки і перша долікарська допомога; основні критерії побудови харчування студентів, які займаються фітнесом; програмування і педагогічний контроль занять оздоровчим фітнесом; характеристика та методика викладання фітнес-програм силової спрямованості; характеристика і оцінка функціональних систем організму; особливості методики проведення та побудови оздоровчих фітнес-програм для людей різних вікових груп і статі; активний відпочинок і здоровий спосіб життя студентів; активний відпочинок у стимулюванні розумової працездатності студентів і т. д. Буде корисним учителям, викладачам, студентам, фітнес-тренерам, фахівцям у галузі фізичної культури, спорту та здоров’я. The textbook examines the following issues: theoretical foundations of health fitness; social dimensions of fitness culture; fitness as a health technology in modern socio-economic conditions; the way of life and life activity of a person; fitness programs for students; the structure of health-oriented classes; types of health fitness; features of construction, methods of conducting health and strength training programs; physiological principles of fitness technologies; physiological manifestations of the influence of motor activity on the human body; injury prevention during aerobics classes and first aid; the main criteria for the construction of nutrition for students engaged in fitness; programming and pedagogical control of health fitness classes; characteristics and methods of teaching strength-oriented fitness programs; characterization and evaluation of the body's functional systems; peculiarities of the methodology of carrying out and building health-improving fitness programs for people of different age groups and gender; active recreation and healthy lifestyle of students; active recreation in stimulating the mental capacity of students, etc. It will be useful for teachers, lecturers, students, fitness trainers, specialists in the field of physical culture, sports and health.
Опис
Ключові слова
оздоровчий фітнес, соціальні виміри, фітнес-культура, оздоровча технологія, спосіб життя, життєдіяльність людини, фітнес-програма, види фітнесу, тренувальна програма, силовий фітнес, фітнес-технології, травматизм, health fitness, social dimensions, fitness culture, health technology, lifestyle, human activity, fitness program, types of fitness, training program, strength fitness, fitness technologies, injury
Бібліографічний опис
Малинський І. Й. Теорія і методика викладання оздоровчого фітнесу : навч. посіб. [Електронний документ] / І. Й. Малинський, В. Ф. Бойко, В. П. Чаплигін ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 222 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 67).