Бойовий хортинг як засіб фізичного виховання гармонійно розвиненої, успішної, життєво активної особистості – учні, студенти та курсанти: результати науково-дослідної роботи

Анотація
У розділі монографії розкрито теоретичні і методичні основи: навчальні програми з бойового хортингу – впровадження під час тренувальних занять силовий фітнес для успішної особистості: спортсмени (учні, студенти та курсанти) бойового хортингу (експериментальна робота); структурне дослідження рівнів здоров’я, фізичної і тактичної підготовленості, функціонального та психоемоційного станів спортсменів бойового хортингу; перспективність бойового хортингу у військово-патріотичному вихованні успішної особистості: учні, студенти та курсанти (експериментальна робота); вплив вітамінів на збереження та зміцнення здоров’я в учнівської та студентської молоді, курсантів: спортсменів бойового хортингу (експериментальна робота); використання учнями, студентами та курсантами засобів народного хореографічного мистецтва в бойовому хортингу (експериментальна робота); моделювання програм уроків фізичної культури та занять фізичного виховання для учнів, студентів і курсантів із оздоровчою спрямованістю з використанням елементів бойового хортинга в закладах освіти (експериментальна робота); зміцнення психічного здоров’я спортсменів бойового хортингу (учнівська та студентська молодь, курсанти) в умовах збройної та інформаційної агресії (експериментальна робота); використання рухливих ігор на уроках фізичної культури та спортивному гуртку «бойовий хортинг» для закріплення фізичних якостей в учнів 5-7 класів – визначення життєвої позиції в умовах воєнного стану, під час дистанційного навчання (експериментальна робота). The section of the monograph reveals the theoretical and methodological foundations: educational programs for Combat Horting – implementation during training classes strength fitness for a successful personality: athletes (pupils, students and cadets) of combat horting (experimental work); structural study of the levels of health, physical and tactical fitness, functional and psycho-emotional states in Combat Horting athletes; the prospectives of Combat Horting in the military patriotic education of a successful personality: pupils, students and cadets (experimental work); the influence of vitamins on the preservation and strengthening of health in school and student youth, cadets: Combat Horting athletes (experimental work); use of folk choreographic arts in Combat Horting by pupils, students and cadets (experimental work); simulation of physical education lesson programs and physical education classes for pupils, students and cadets with health orientation with the use of elements of Combat Horting in educational institutions experimental work); strengthening the mental health of Combat Horting athletes (school and student youth, cadets) in conditions of armed and informational aggression (experimental work); the use of mobile games in physical education lessons and the «Combat Horting» sports club to consolidate physical qualities in pupils of grades 5-7 – determination of life position in the conditions of martial law, during distance learning (experimental work).
Опис
Ключові слова
тренувальні заняття, бойовий хортинг, силовий фітнес, спортсмени, учні, студенти, курсанти, навчальні програми, успішна особистість, блочна система підготовки, виховна робота, теоретична підготовка, фізична підготовка, технічна підготовка, тактична підготовка, психологічна підготовка, констатувальний експеримент, функціональний стан, психоемоційний стан, здоров’я, запитання, експериментальна робота, успішна особистість, теми бесід, запитання, рівні, науково-педагогічні працівники, тренери, збройна агресія, інформаційна агресія, рухливі ігри, урок фізичної культури, спортивний гурток, спортсмени, учні, фізичні якості, в умовах воєнного стану, прогнозований результат бесід (знати), вітаміни, програма., training classes, Combat Horting, strength fitness, athletes, pupils, students, cadets, educational programs, successful personality, block training system, educational work, theoretical training, physical training, technical training, tactical training, psychological training, summative assessment, functional status, psycho-emotional state, health, questions, experimental work, successful personality, topics of conversation, questions, mobile games, physical culture lesson, sports club, athletes, pupils, physical qualities, under martial law, levels, armed aggression, informational aggression, scientific and pedagogical workers, trainers, programming.
Бібліографічний опис
Combat Horting as a means of physical education of a harmoniously developed, successful, a vitally active personality – pupils, students and cadets: results of research work (Part 5.) / T. Fedorchenko, S. Boltivets, N. Dovgan, Z. Dikhtiarenko, E. Yeromenko, K. Kukushkin, O.Otravenko, O. Zavistovskyi, A. Khatko, H. Kolomoiets, T. Berezhna, V. Veselova, A. Steshyts, V. Khimich, N. Demchenko, V. Yeromenko, L. Grechana, O. Petrova, K. Kozlova, I. Ilnytskyi, A. Rebryna, A. Tsviha, V. Kostenko, A. Dehtyaryov // Ensuring Standards of Quality of Life in a Turbulent World : мonograph / the editors : T. Pokusa, T. Nestorenko ; Academy of Management and Administration in Opole. – Opole : The Academy of Applied Sciences, 2022. – P. 498–597.
Зібрання