Прямі податки та їх вплив на економічно-господарську діяльність підприємств “Пирятин сирзавод”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Особливістю прямих податків є те, що вони активно впливають на соціально-економічні процеси підприємства. Саме регуляторний потенціал прямих податків вважається більш потужним, що зумовлює підвищений інтерес до нього з боку держави та зумовлює необхідність вивчення специфіки, напрямків та умов практичного застосування. Одержані результати можуть бути використані у подальших теоретичних дослідженнях проблем підвищення ефективності діяльності ТОВ «Пірятин сирзавод», у практичній діяльності – для її удосконалення. The peculiarity of direct taxes is that they actively influence the socio-economic processes of the enterprise. It is the regulatory potential of direct taxes that is considered more powerful, which leads to increased interest in it from the state and the need to study the specifics, directions and conditions of practical application. The obtained results can be used in further theoretical studies of the problems of increasing the efficiency of the activity of "Piryatyn Syrzavod" LLC, in practical activities - for its improvement.
Опис
Ключові слова
прямі податки, підприємство, економічно-господарська діяльність, direct taxes, enterprise, economic activity
Бібліографічний опис
Яремченко Я. П. Прямі податки та їх вплив на економічно-господарську діяльність підприємств “Пирятин сирзавод” : кваліфікаційна робота / Я. П. Яремченко ; наук. кер. Г. П. Ляшенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 56 с.