Конфліктологія і психологія управління

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
К. : Компринт
Анотація
У посібнику проведено психологічний аналіз управління, визначено його зміст, структуру та психологічні компоненти, місце й роль психологічної підготовки в становленні менеджерів, економістів і бухгалтерів. представлено види та засоби психологічних впливів, які можна використовувати у різних управлінських ситуаціях, можливості прихованого управління, маніпулювання й захисту від них. Описано місце особистості у професійній діяльності, особливості української ментальності та відображення її на економічній поведінці людей. Представлено місце діджиталізації в сфері управління персоналом організації. Відображено особливості підтримки ділової репутації в мережі Інтернет. Надано загальну характеристику конфлікту, його структури та динаміки, місце переговорів і посередництва у вирішенні конфліктів. The manual provides a psychological analysis of management, identifies its content, structure and psychological components, the place and role of psychological training in the formation of managers, economists and accountants. the types and means of psychological influences that can be used in various management situations, the possibilities of covert management, manipulation and protection from them are presented. The place of the individual in professional activity, features of the Ukrainian mentality and its reflection on economic behavior of people are described. The place of digitalization in the field of personnel management of the organization is presented. Features of business reputation support on the Internet are reflected. The general characteristics of the conflict, its structure and dynamics, the place of negotiations and mediation in resolving conflicts are given.
Опис
Ключові слова
управління, конфлікт, конфліктологія, психологія управління, діджиталізація в сфері управління, керівник, мотиваційна сфера особистості, менеджер, психологічний вплив, ділова репутація, підтримка ділової репутації, конфліктоген, динаміка конфлікту, переговори, посередництво, розв’язанні конфліктів., management, conflict, conflict studies, psychology of management, digitalization in management, leader, motivational sphere of personality, manager, psychological influence, business reputation, support of business reputation, conflictogen, dynamics of conflict, negotiations, mediation, conflict resolution.
Бібліографічний опис
Калениченко Р. А. Конфліктологія і психологія управління : навч. посіб. / Р. А. Калениченко, А. С. Коханець ; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – К. : Компринт, 2021. – 167 с.