Моніторинг та контроль прийняття управлінських рішень в органах влади

Анотація
У статті розглядається актуальна проблема підвищення ефективності прийняття управлінських рішень органів влади за рахунок застосування раціональних інструментів моніторингу і контролю. Від цих рішень залежить добробут суспільства і рівень розвитку країни, а контроль є дієвим засобом впливу на систему державного управління. Метою дослідження є систематизація та узгодження методичних положень моніторингу і контролю діяльності органів державного управління, що реалізуються через процес прийняття управлінських рішень. В роботі використано діалектичні та логічні методи, методи аналізу та синтезу, порівняння та класифікації, а також матричний метод. В результаті проведеного дослідження було систематизовано методичні положення моніторингу та контролю органів влади, зокрема здійснено класифікацію видів і методів контролю, узагальнено цілі й напрями моніторингу. Удосконалено підхід до структуризації контролю рішень органів влади за рахунок виділення предмету контролю (контроль за цілями та критеріями, порівняння з еталоном, контроль відсутності порушень і дотримання процедури). Систематизовано інструменти контролю й узгоджено їх з етапами розробки та прийняття управлінських рішень, що дозволить підвищити ефективність контролю органів влади в процесі здійснення функцій державного та муніципального управління. The present academic paper considers the current problem of improving the efficiency of managerial decision-making in government authorities through the use of rational tools for monitoring and control. The welfare of society and the level the country’s development depend on these decisions, and control is an effective means of influencing the system of public administration. The purpose of the study is to systematize and harmonize the methodological provisions of monitoring and control of public administration, which are implemented through the process of managerial decision-making. Dialectical and logical methods, methods of analysis and synthesis, comparison and classification, as well as the matrix method have been used in the academic paper. As a result of the research conducted, the methodical provisions of monitoring and control of government authorities have been systematized, in particular, the classification of types and methods of control has been carried out, the purposes and directions of monitoring have been generalized. The approach to structuring the control of decisions of government authorities has been improved by highlighting the subject of control (control by goals and criteria, comparison with the standard, control of the absence of violations and compliance with the procedure).The control tools have been systematized and coordinated with the stages of development and managerial decision-making, which will improve the efficiency of government control in the process of implementing the functions of state and municipal governance.
Опис
Ключові слова
контроль, моніторинг, управлінські рішення, органи влади, державне управління, громадський контроль, інструменти контролю, control, monitoring, managerial decisions, government authorities, public governance, public control, tools of control
Бібліографічний опис
Monitoring and Control Over Managerial Decision-Making in Government Authorities [Електронний ресурс] / Y. V. Zoska, D. S. Martyshyn, N. V. Zaiats, D. Yu. Arabadzhyiev, S. V. Kapitanets // International Journal of Management. – 2020. – Vol. 11, iss. 11. – P. 369–384. – Режим доступу : https://paper.researchbib.com/view/issn/0976-6502/11/6 .
Зібрання