Спеціальна психологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Державний податковий університет
Анотація
Навчальний посібник створено з метою засвоєння категоріального апарату зі спеціальної психології, розширення теоретичних знань щодо загальних характеристик різноманітних нозологій, формування професійних компетентностей вірно діагностувати психофізичне порушення та визначати ефективні шляхи корекційно-розвиткового впливу на дитину; обґрунтування принципів інклюзії; формування толерантного ставлення до дітей із психофізичними порушеннями, усвідомлення важливості їх соціалізації. Призначений для викладачів, здобувачів вищої освіти, психологів, батьків, а також усіх, хто цікавиться питаннями спеціальної психології. The training manual was created with the aim of mastering the categorical apparatus of special psychology, expanding theoretical knowledge about the general characteristics of various nosologies, forming professional competences to correctly diagnose psychophysical disorders and determine effective ways of corrective and developmental influence on the child; justification of the principles of inclusion; formation of a tolerant attitude towards children with psychophysical disorders, awareness of the importance of their socialization. Intended for teachers, students of higher education, psychologists, parents, as well as anyone interested in issues of special psychology.
Опис
Ключові слова
спеціальна психологія, соціальна інтеграція, педагогічна інтеграція, інклюзивна освіта, розвиток дитини, special psychology, social integration, pedagogical integration, inclusive education, child development
Бібліографічний опис
Спеціальна психологія : навчальний посібник / І. О. Пєтухова, М. Ю. Заушнікова. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2022. – 392 с.