Регіональний економічний медіапроект: концептуальні засади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі доведено питання узагальнення концептуальних особливостей регіонального економічного медіапроекту; розкриття й осмислення інформаційно-змістових та емоційно-тематичних концептів економічних новин на регіональному рівні в контексті їх подачі в форматі медіапроектів. За результатами дослідження сформульовані висновки, а також рекомендації для формування концептуальних засад регіональних медіапроектів економічної тематики, зокрема вибору бізнес-моделей. Одержані результати можуть бути використані в освітньому процесі під час викладання навчальних дисциплін “Новітні медіа”, “Тренди сучасної економічної журналістики”, “Медіаменеджмент” для студентів спеціальності “Журналістика”. The work proves the issue of generalizing the conceptual features of the regional economic media project; disclosure and understanding of information-content and emotional-thematic concepts of economic news at the regional level in the context of their presentation in the format of media projects. Based on the results of the research, conclusions were formulated, as well as recommendations for the formation of the conceptual foundations of regional media projects on economic topics, in particular, the choice of business models. The obtained results can be used in the educational process during the teaching of the educational disciplines "New Media", "Trends of Modern Economic Journalism", "Media Management" for students of the "Journalism" specialty.
Опис
Ключові слова
медіаринок, медіаіндустрія, медіапроект, концепція медіапроекту, регіональний економічний медіапроект, бізнес-модель, media market, media industry, media project, concept media project, regional economic media project, business model
Бібліографічний опис
Сидоренко О. М. Регіональний економічний медіапроект: концептуальні засади : кваліфікаційна робота / О. М. Сидоренко ; наук. кер. Н. І. Зикун ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. мовної підготовки та соціальних комунікацій. — Ірпінь, 2023. – 65 с.