Економіка підприємства

Анотація
У навчальному посібнику розглядаються питання економіки, планування, організації процесів виробництва та управління на підприємстві. Розкривається сутність підприємства як основної ланки економіки, розглядаються класифікація підприємств, умови конкурентоспроможності, ресурси підприємства та показники їх використання, економічні показники діяльності підприємства (витрати, ціни, фінансові результати), питання управління економічною ефективністю діяльності підприємства. The textbook addresses issues of economics, planning, organization of production processes and management at the enterprise. The essence of the enterprise as the main link of the economy is revealed, the classification of enterprises, conditions of competitiveness, resources of the enterprise and indicators of their use, economic indicators of enterprise activity (expenses, prices, financial results), management of economic efficiency of enterprise activity are considered.
Опис
Ключові слова
економіка, підприємство, конкурентоспроможність, ресурси, ціни, управління, планування, економічні показники, діяльність підприємства, economy, enterprise, competitiveness, resources, prices, management, planning, economic indicators, enterprise activity
Бібліографічний опис
Економіка підприємства : навч. посіб. / Л. Л. Лазебник, В. Д. Залізко, Л. М Гаєвська [та ін.] ; Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України – Ірпінь, 2018. – 500 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 26).