Інструментальні та не інструментальні методи діагностики відвертості особи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі досліджено теоретико-методологічне обґрунтування та емпіричне вивчення особливостей використання інструментальних та не інструментальних методів діагностики відвертості особи, з’ясування їх значення та актуальності, розробка рекомендацій щодо їх використання. Для досягнення вказаної мети, нами було поставлено такі завдання: (1) визначити теоретичні засади (шляхом визначення основних ідей, ключових понять та категорій створити концептуальну основу) застосування інструментальних та не інструментальних методів діагностики відвертості особи; (2) емпірично дослідити ступінь відвертості особи засобами психодіагностичного (опитувальники «ММРІ-2», «Mini-Mult») та поліграфологічного інструментаріїв; (3) розробити пропозиції щодо використання поліграфологічних та психодіагностичних методів діагностики відвертості особи у різних сферах суспільного життя. The theoretical and methodological substantiation and empirical study of the peculiarities of the use of instrumental and non-instrumental methods of diagnosing the frankness of a person, clarification of their meaning and relevance, development of recommendations for their use are investigated in the work. To achieve this goal, we set the following tasks: (1) to determine the theoretical basis (by defining the main ideas, key concepts and categories to create a conceptual basis) of the use of instrumental and non-instrumental methods of diagnosing the frankness of a person; (2) to empirically investigate the degree of openness of a person by means of psychodiagnostic ("MMRI-2" and "Mini-Mult" questionnaires) and polygraph instruments; (3) to develop proposals for the use of polygraph and psychodiagnostic methods of diagnosing a person's openness in various spheres of social life.
Опис
Ключові слова
нещирість, відвертість, правдивість, поліграф, опитувальники, психодіагностика, рекрутинг, розслідування злочинів, докази у суді, службові розслідування, insincerity, frankness, truthfulness, polygraph, questionnaires, psychodiagnostics, recruiting, criminal investigation, evidence in court, official investigations
Бібліографічний опис
Кабанець О. О. Інструментальні та не інструментальні методи діагностики відвертості особи : кваліфікаційна робота / О. О. Кабанець ; наук. кер. І. О. Пєтухова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій спорту та реабілітації, Каф. психології, педагогіки та суспільних дисциплін. Ірпінь, 2024. 79 с