Вплив міжнародних ринків капіталу на розвиток національних економік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає у визначенні основних факторів розвитку міжнародних ринків капіталу та їх роль у забезпеченні сталого розвитку національної економіки. Завданнями роботи є: - з'ясувати сутність поняття "міжнародний рух капіталу"; - визначити умови виникнення та функціонування міжнародних ринків капіталу; - виявити основні тенденції міжнародних інвестиційних потоків; - зробити аналіз динаміки та структури міжнародних потоків капіталу; - охарактеризувати основні напрями впливу міжнародних руху капіталу на національні економіки; - запропонувати шляхи поліпшення функціонування міжнародних ринків капіталу. Дослідження показало, що однією з характеристик світової економіки на сучасному етапі є зростаюча фінансова глобалізація. Це свідчить про те, що глобалізація змінює розвиток національних економік і формує наднаціональний простір, у якому діють міжнародні потоки капіталу. У результаті глобалізації ринків капіталу сьогодні реалізуються фінансові та інвестиційні схеми. The purpose of the work is to determine the main factors of the development of international capital markets and their role in ensuring the sustainable development of the national economy. The work tasks are: - to clarify the essence of the concept of "international movement of capital"; - determine the conditions for the emergence and functioning of international capital markets; - identify the main trends of international investment flows; - analyze the dynamics and structure of international capital flows; - characterize the main directions of influence of international capital movements on national economies; - to propose ways to improve the functioning of international capital markets. The study showed that one of the characteristics of the world economy at the current stage is growing financial globalization. This indicates that globalization changes the development of national economies and forms a supranational space in which international capital flows operate. As a result of the globalization of capital markets, financial and investment schemes are implemented today
Опис
Ключові слова
міжнародні ринки капіталу, міжнародні потоки капіталу, інвестиції, країна-донор, країна-реципієнт, інвестиційна політика, розвиток світової економіки, глобалізація, international capital markets, international capital flows, investments, donor country, recipient country, investment policy, development of the world economy, globalization
Бібліографічний опис
Кулик І. В. Вплив міжнародних ринків капіталу на розвиток національних економік : кваліфікаційна робота / І. В. Кулик ; наук. кер. Я. В. Белінська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 113 с.