Потенціал педагогічних технологій під час дистанційного навчання у вивчені теоретичного матеріалу підлітками та студентською молоддю (курсантами) з можливістю формування активної життєвої позиції засобами бойового хортингу

Анотація
Авторами метою публікації було наукове обґрунтування потенціалу педагогічної технології під час дистанційного навчання у вивчені теоретичного матеріалу підлітками та студентською молоддю (курсантами) з можливістю формування активної життєвої позиції засобами бойового хортингу. А, отже, З. Діхтяренко розроблено педагогічну технологію за метою публікації, що передбачає: мету, принципи, умови (організаційні, соціальні, педагогічні), структуру (блоки роботи), критерії ефективності, результат. Упорядковано за дванадцятьма темами та підтемами З. Діхтяренко теоретичний матеріал, що входить у дану педагогічну технологію, враховуючи вік, рік тренування, набуті теоретико-практичні знання та вміння. Також, подано розроблено З. Діхтяренко запитання та варіантів відповідей до рівнів в анкету на тему: «Формування активної життєвої позиції засобами бойового хортингу під час дистанційного навчання, вивчаючи теоретичний матеріал підлітками та студентською молоддю (курсантами)» Частина 1 загальної теми: «Вплив інформаційних технологій та бойового хортингу на здоров’я учнівської та студентської молоді, курсантів». The authors of the publication aimed to scientifically substantiate the potential of pedagogical technology during distance learning in the study of theoretical material by adolescents and students (cadets) with the possibility of forming an active life position by means of Combat Horting. And, therefore, Z. Dikhtiarenko developed pedagogical technology for the purpose of publication, which provides: purpose, principles, conditions (organizational, social, pedagogical), structure (blocks of work), efficiency criteria, result. Z. Dikhtiarenko's theoretical material included in this pedagogical technology is arranged according to twelve topics and sub-topics, taking into account age, year of training, acquired theoretical and practical knowledge and skills. Also, Z. Dikhtiarenko developed a questionnaire in the questionnaire on the topic: «Formation of an active life position by means of combat horting during distance learning, studying theoretical material by adolescents and students (cadets)» Part 1 of the general topic: «Influence of information technology and combat horting health of pupils and students, cadets».
Опис
Ключові слова
бойовий хортинг, педагогічна технологія, дистанційне навчання, підлітки, студентська молодь, курсанти, анкета, запитання, рівні, активна життєва позиція., combat horting, pedagogical technology, distance learning, teenagers, student youth, cadets, questionnaire, questions, levels, active life position.
Бібліографічний опис
The potential of pedagogical technologies during distance learning in the study of theoretical material by adolescents and students (cadets) with the possibility of forming an active life position by means of Combat Horting (6.14) / Z. Dikhtiarenko, Y. Shcerbina, L. Pustoliakova, J. Gontar // Improving living standards in a globalized world: opportunities and challenges : Monograph ; The Academy of Management and Administration in Opole. – Opole, 2021. – P. 690–704.
Зібрання