Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою роботи є теоретичне обґрунтування сутності та розмежуванні понять “інвестиції”, “інвестиційна діяльність” та “інвестиційний процес”, дослідженні науково-методичних підходів до обліку і аналізу капітальних та фінансових інвестицій. Завданнями роботи є: дослідити економічну сутність поняття “інвестиції”; здійснити класифікацію інвестицій, визначити їх роль та значення в системі інвестиційної діяльності підприємств; провести огляд нормативно-правової бази державного управління інвестиційною діяльністю та визначення шляхів її активізації; розглянути організаційні аспекти процесу інвестиційної діяльності та способи їх оцінки в бухгалтерському обліку; дослідити облікове відображення капітальних та фінансових інвестицій; дослідити систему аналітичних показників для проведення аналізу інвестиційної діяльності та визначити ефективні методи управління інвестиційними ризиками підприємства. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів пов’язаних з обліком та аналізом інвестиційної діяльності. Об’єктом є процес обліку та аналізу інвестиційної діяльності на базисному підприємстві. Базою дослідження виступає ПрАТ "Чумак". За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства. Запропоновано включити до наказу про облікову політику елементи, які забезпечать формування більш аналітичної інформації щодо обліку інвестицій; розроблено робочі документи аудитора щодо перевірки документального оформлення господарських операцій що характеризують інвестиційну діяльність. The purpose of the work is the theoretical substantiation of the essence and demarcation of the concepts of "investment", "investment activity" and "investment process", the study of scientific and methodological approaches to the accounting and analysis of capital and financial investments. The tasks of the work are: to investigate the economic essence of the concept of "investment"; classify investments, determine their role and significance in the system of investment activity of enterprises; conduct a review of the legal framework of the state management of investment activities and determine the ways of its activation; consider the organizational aspects of the process of investment activity and methods of their assessment in accounting; to investigate the accounting display of capital and financial investments; to investigate the system of analytical indicators for the analysis of investment activities and to determine effective methods of managing the enterprise's investment risks. The subject of the research is a set of theoretical, methodical and practical aspects related to accounting and analysis of investment activities. The object is the process of accounting and analysis of investment activity at the base enterprise. Chumak PrJSC serves as the basis of the research. Based on the results of the study, proposals were formulated for improving the accounting and analytical support for the management of the enterprise's investment activities. It is proposed to include in the order on the accounting policy elements that will ensure the formation of more analytical information regarding the accounting of investments; the working documents of the auditor were developed regarding the verification of the documentation of economic transactions characterizing investment activity. The obtained results can be used in the organization of accounting of PJSC "Chumak". The work contains 70 pages, 14 tables, 13 figures, 5 formulas, 12 appendices. The list of used sources consists of 49 titles.
Опис
Ключові слова
інвестиції, облік інвестицій, методика та організація обліку інвестиційної діяльності, аудит інвестицій, investments, accounting of investments, method and organization of cost accounting of motor transport enterprises, audit of services.
Бібліографічний опис
Павлюк К. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю : кваліфікаційна робота / К. Ю. Павлюк ; наук. кер. В. М. Краєвський ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес аналітики. — Ірпінь, 2023. — 70 с.