Розвиток електронного бізнесу на світовому ринку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У дипломній роброті досліджено основні тенденції динаміки обсягу електронного бізнесу у світі та в Україні, а також виявити проблеми та перспективи розвитку даного виду економічної діяльності. - розкрито сутність, характеристики та компоненти електронного бізнесу; - висвітлено еволюційні засади розвитку е-бізнесу та причини переходу до електронного простору; - охарактеризовано бізнес-моделі та види електронного бізнесу; - надано характеристику стану електронної комерції у світі в умовах діджиталізації бізнесу; - проаналізовано тенденції розвитку е-комерції на українському ринку; - виявлено перешкоди цифрової трансформації бізнесу у світовій економіці; - розглянуто новітні тренди розвитку міжнародного е-бізнесу; - узагальнено рекомендації щодо вдосконалення електронного бізнесу в Україні. The thesis researched the main trends in the dynamics of the volume of electronic business in the world and in Ukraine, as well as identified problems and prospects for the development of this type of economic activity. - the essence, characteristics and components of electronic business are disclosed; - the evolutionary principles of e-business development and the reasons for the transition to the electronic space are highlighted; - business models and types of electronic business are characterized; - a description of the state of e-commerce in the world in terms of business digitization is provided; - trends in the development of e-commerce on the Ukrainian market were analyzed; - obstacles to the digital transformation of business in the global economy were identified; - the latest trends in the development of international e-business were considered; - recommendations for improving e-business in Ukraine are summarized.
Опис
Ключові слова
електронний бізнес, електронна комерція, діджиталізація, маркетплейс, Інтернет, роздрібні продажі, цифрова трансформація, e-business, e-commerce, digitization, marketplace, Internet, retail sales, digital transformation
Бібліографічний опис
Шевчук О. І. Розвиток електронного бізнесу на світовому ринку : кваліфікаційна робота / О. І. Шевчук ; наук. кер. Н. В. Стежко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 71 с.