Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав (лекції)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Умань
Анотація
Автором упорядковані лекції для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Фізичне виховання»; психолого-педагогічна схема аналізу проведення уроку з рухливими іграми; схема спостережень за рухливою грою; зразок написання гри; тематика рефератів для самостійного опрацювання дисципліни «Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав»; короткий психолого-педагогічний словник найбільш вживаних термінів. The author arranged lectures for students of higher educational institutions in the specialty «Physical Education»; psychological and pedagogical scheme of analysis of the lesson with moving games; scheme of observations of a moving game; sample game writing; topics of essays for independent study of the discipline «Theory and methods of teaching moving games and entertainment»; a short psychological and pedagogical dictionary of the most commonly used terms.
Опис
Ключові слова
Виникнення гри, розвиток гри, гра, ігрова діяльність, рухлива гра, українські народні рухливі ігри, естафети, рухливі ігри з елементами футболу, розвиток фізичних якостей, класифікація рухливих ігор, класифікація українських народних ігор, молодші школярі, учні, студенти, педагоги, викладачі, виховання, навчання, вольові якості, позакласна ігрова діяльність, всебічний розвиток, функції гри, структура гри, педагогічна характеристика рухливих ігор, підготовка до проведення гри, організація та методика проведення рухливих ігор, малі фольклорні форми, методика проведення ігор., Origin of the game, game development, game, game activity, mobile game, Ukrainian folk mobile games, relay races, mobile games with football elements, development of physical qualities, classification of mobile games, classification of Ukrainian folk games, junior schoolchildren, pupils, students, teachers , education, training, volitional qualities, extracurricular game activities, comprehensive development, game functions, game structure, pedagogical characteristics of mobile games, preparation for the game, organization and methods of mobile games, small folklore forms, methods of games.
Бібліографічний опис
Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав (лекції) : методичні рекомендації / уклад. : З. М. Діхтяренко. – Умань, 2010. – 122 с.