Фінансове право України (загальна частина)

Анотація
Навчальний посібник присвячений питанням загальної частини фінансового права України. Детально розглядаються питання правового регулювання публічних фінансів. До структури навчального посібника включені теми, які розкривають сучасні тенденції розвитку науки фінансового права, а саме питання правового регулювання фінансової безпеки держави та фінансового процесу. Кожна тема супроводжується питаннями для самоконтролю, тестами та літературою для поглибленого вивчення. Для студентів та аспірантів закладів вищої освіти, викладачів, а також буде корисним юристам-практикам, науковцям, працівникам органів публічної адміністрації, усім, кого цікавить фінансове право. The study guide is devoted to issues of the general part of the financial law of Ukraine. Issues of legal regulation of public finances are considered in detail. The structure of the textbook includes topics that reveal modern trends in the development of the science of financial law, namely the issue of legal regulation of the financial security of the state and the financial process. Each topic is accompanied by questions for self-control, tests and literature for in-depth study. It will be useful for students and post-graduate students of higher education institutions, teachers, as well as practicing lawyers, scientists, employees of public administration bodies, and anyone interested in financial law.
Опис
Ключові слова
фінансове право, фінансова система, фінансово-правові відносини, фінансовий контроль, фінансова безпека, фінансово-правовий процес, financial law, financial system, financial and legal relations, financial control, financial security, financial and legal process
Бібліографічний опис
Фінансове право України (загальна частина) : навч. посіб. [Електронний документ] / Л. М. Касьяненко, Т. О. Мацелик, Н. Б. Новицька [та ін.] ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 234 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 173).