Фізичне виховання

Анотація
Матеріали навчального посібника дозволяють систематизувати та поглибити знання з основ теорії і методики фізичного виховання, засвоїти практичні уміння, навички зі зміцнення здоров’я, підвищення працездатності, організації здорового способу життя. Навчальний посібник розроблено для студентів ЗВО усіх спеціальностей з метою активізації самостійної творчої роботи здобувачів щодо формування пізнання природних і соціальних процесів функціонування фізичної культури суспільства й особистості, вміння їх використовувати для професійного розвитку, самовдосконалення, організації здорового способу життя під час виконання навчальної, професійної та соціально-культурної діяльності. The materials of the training manual allow you to systematize and deepen your knowledge of the basics of physical education theory and methods, to learn practical skills, health promotion skills, increase work capacity, and organization of a healthy lifestyle. The study guide was developed for students of higher education institutions of all majors with the aim of activating the independent creative work of students regarding the formation of knowledge of the natural and social processes of the functioning of the physical culture of society and the individual, the ability to use them for professional development, self-improvement, and the organization of a healthy lifestyle during the implementation of educational, professional and social - cultural activities.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, легка атлетика, physical education, athletics
Бібліографічний опис
Фізичне виховання : навч. посіб. / І. Й. Малинський, В. П. Чаплигін, Р. В. Головащенко [та ін.] ; Державний податковий університет. – Ірпінь : ДПУ, 2023. – 294 с.