Стратегія підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У навчальному посібнику розглядаються концептуальні основи сутності стратегії, методології її побудови та критерії оцінки її ефективності. Наведено види стратегій та загальну характеристику стратегічного набору сучасного підприємства. Визначені фактори, які впливають на формування загальної (корпоративної) та конкурентної стратегій, розкрито сутність та значення забезпечувальних стратегій підприємства. У посібнику приділено увагу деяким аспектам методології прийняття рішень стосовно реалізації стратегії підприємства. Навчальний посібник буде корисним студентам і викладачам даної дисципліни, а також аспірантам, слухачам інститутів післядипломної освіти та курсів підвищення кваліфікації, підприємцям, практикуючим менеджерам та економістам-практикам. The textbook discusses the conceptual foundations of the strategy essence, the methodology of its construction, and criteria for assessing its effectiveness. The types of strategies and general characteristics of the strategic set of a modern enterprise are given. The factors that influence the formation of general (corporate) and competitive strategies are identified, the essence and significance of the enterprise functional strategies are revealed. The manual focuses on some aspects of the decision-making methodology for implementing the enterprise's strategy. The textbook will be useful for students and teachers of this discipline, as well as graduate students, students of postgraduate education and training courses, entrepreneurs, practicing managers, and economists-practitioners.
Опис
Ключові слова
стратегічне планування, конкурентна стратегія, візія, модель п’яти конкурентних сил М. Портера, стратегічне мислення, стратегічна піраміда підприємства, strategic planning, competitive strategy, vision, M. Porter's model of five competitive forces, strategic thinking, strategic pyramid of the enterprise, blue ocean strategy
Бібліографічний опис
Піжук О. I. Стратегія підприємства : навч. посіб. / О. І. Піжук ; Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України, [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – 390 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 34).