Національний професійно-прикладний вид спорту України – бойовий хортинг

Анотація
У статті розглядаються основні характеристики бойового хортингу як національного професійно-прикладного виду спорту України, питання щодо вдосконалення способів і методів навчання і професійно-прикладної підготовки курсантів правоохоронних спеціальностей відомчих закладів вищої освіти України засобами бойового хортингу до виконання завдань професійної та спеціальної службово-бойової діяльності. Необхідність орієнтації процесу фізичної підготовки майбутніх офіцерів до виконання службових завдань в екстремальних ситуаціях. Робиться висновок про те, що планування фізичної підготовки курсантів вищих закладів освіти системи правоохоронних органів необхідно будувати з урахуванням етапів їх професійної діяльності та раціонального розподілу бюджету часу, виділеного на фізичну підготовку, а також беручи до уваги доцільність підсумованого ефекту декількох тренувальних занять. Фізична підготовка дозволяє вибірково впливати на виховання морально-вольових і фізичних якостей, необхідних співробітникам правоохоронних органів у професійній діяльності. Викладено особливості професійно-прикладної, фізичної підготовки курсантів правоохоронних факультетів. На підставі отриманих даних розроблена і експериментально обґрунтована характеристика бойового хортингу як національного професійно-прикладного виду спорту України, методика професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів у процесі занять бойовим хортингом. Розглядаються питання ціннісних орієнтацій курсантів у сфері фізичної культури, характеру та спрямованості навчального матеріалу з бойового хортингу, підвищення рівня самосвідомості і відповідальності курсантів як суб'єктів освітнього процесу, необхідності формування та виховання курсанта у системі бойового хортингу як національного професійно-прикладного виду спорту України та суб'єкта власної фізичної культури особистості. The article considers the main characteristics of combat horting as a national professional-applied sport of Ukraine, issues of improving methods and techniques of training and professional-applied training of law enforcement cadets of departmental higher education institutions of Ukraine by means of combat horting to perform tasks of professional and special service-combat activity. The need to orient the process of physical training of future officers to perform official duties in extreme situations. It is concluded that the planning of physical training of cadets of higher education institutions of the law enforcement system should be built taking into account the stages of their professional activities and the rational distribution of the budget allocated for physical training, as well as taking into account the feasibility of the summary effect of several training sessions. Physical training allows you to selectively influence the education of moral and volitional and physical qualities needed by law enforcement officers in their professional activities. Features of professional-applied, physical training of cadets of law enforcement faculties are stated. Based on the obtained data, the characteristics of combat horting as a national professional-applied sport of Ukraine, the method of professional-applied physical training of cadets in the process of combat horting were developed and experimentally substantiated. The issues of value orientations of cadets in the field of physical culture, nature and direction of educational material on combat horting, raising the level of self-awareness and responsibility of cadets as subjects of educational process, the need to form and educate cadets in combat horting as a national professional sport of Ukraine and the subject of his own physical culture of the individual.
Опис
Ключові слова
бойовий хортинг, методика викладання, заклад вищої освіти, правоохоронні органи, бойовий прийом, готовність, адаптація, самозахист, удар, кидок, захват, затримання, координація, рівновага, відчуття простору, рухові навички, бойові дії, боротьба, фізична підготовка, екстремальна ситуація, спеціальні дії, прийоми затримання, прийоми захисту, прийоми конвоювання, співробітник, самооборона, combat horting, teaching methods, higher education institution, law enforcement agencies, combat reception, readiness, adaptation, self-defense, blow, throw, capture, detention, coordination, balance, sense of space, motor skills, combat, wrestling, physical training, extreme situation, special actions, methods of detention, methods of protection, methods of escorting, employee, self-defense
Бібліографічний опис
Національний професійно-прикладний вид спорту України – бойовий хортинг / Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк, В. Р. Біла, В. Л. Грищук, О. А. Бухтіяров // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 38–52.
Зібрання