Бойовий хортинг як засіб формування специфічних психічних властивостей співробітників правоохоронних органів

Анотація
У цій статті проаналізовано методи та форми роботи щодо формування специфічних психічних властивостей співробітників правоохоронних органів із застосуванням засобів сучасного національного виду спорту бойового хортингу та підходи до визначення сутності, змісту і завдань формування специфічних психічних властивостей співробітників правоохоронних органів. Визначено, що формування специфічних психічних властивостей співробітників правоохоронних органів є самостійним напрямом виховання морально-вольових якостей, психологічної стійкості співробітників, методологічною основою якого є концептуальні положення щодо розвитку специфічних психічних властивостей співробітників правоохоронних органів, виховання патріота і громадянина, формування у співробітників високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання свого конституційного обов’язку й відповідального ставлення до майбутньої служби у правоохоронних органах України та інших підрозділах і формуваннях з метою громадської безпеки, захисту суверенітету і територіальної цілісності України. This article analyzes the methods and forms of work on the formation of specific mental properties of law enforcement officers using modern national sport of combat horting and approaches to determining the nature, content and objectives of the formation of specific mental properties of law enforcement officers. It is determined that the formation of specific mental properties of law enforcement officers is an independent area of education of moral and volitional qualities, psychological stability of employees, the methodological basis of which is the conceptual provisions for the development of specific mental properties of law enforcement officers, education of patriots and citizens. national dignity, readiness to fulfill its constitutional duty and responsible attitude to future service in law enforcement agencies of Ukraine and other units and formations for the purpose of public safety, protection of sovereignty and territorial integrity of Ukraine.
Опис
Ключові слова
бойовий хортинг, специфічні психічні властивості, психологічна підготовка, морально-вольові якості, співробітники правоохоронних органів, психічна стійкість, професійно-прикладна підготовка, система підготовки, українські воїни, національний вид спорту України, бойові традиції, виховання, національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання, служба, службовий обов’язок, профорієнтація, бойова підготовка, спортсмени, правоохоронна спеціальність, combat horting, specific mental properties, psychological training, moral and volitional qualities, law enforcement officers, mental resilience, professional and applied training, training system, Ukrainian soldiers, national sport of Ukraine, combat traditions, education, national-patriotic education, military patriotic education, service, duty, career guidance, combat training, athletes, law enforcement
Бібліографічний опис
Степура Т. М. Бойовий хортинг як засіб формування специфічних психічних властивостей співробітників правоохоронних органів / Т. М. Степура, Е. А. Єрьоменко, О. В. Буток, // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 173–188.
Зібрання