Аудит та аналіз матеріальних витрат виробничого підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою випускної кваліфікаційної роботи є розробка рекомендацій по управлінню матеріальними витратами підприємства, визначення шляхів їх зниження на основі проведеного аналізу та контролю. Завданнями роботи є: — розкрити економічну сутність витрат підприємства, їх склад та класифікацію; — розглянути методику аналізу, контролю та методи управління витратами підприємства; — навести характеристику базового підприємства та аналіз тенденцій його розвитку; — провести аналіз матеріальних витрат базового підприємства; — визначити й обґрунтувати напрямки та принципи управління витратами на базовому підприємстві; — визначити економічний ефект від впровадження напрямків та принципів управління матеріальними витратами на базовому підприємстві. Об’єктом дослідження випускної кваліфікаційної роботи виступає процес управління, контролю та аналізу витратами приватного малого підприємства «Овіс». Предметом дослідження випускної кваліфікаційної роботи є тактичний та стратегічний підхід в управлінні, контролі та аналізі матеріальних витрат підприємства. Теоретичною й методологічною основою роботи є наукові розробки вітчизняних і закордонних вчених в галузі обліку, аналізу, контролю, фінансів підприємств, економіки та фінансового менеджменту. Для досягнення поставленої мети в роботі застосовані діалектичний метод пізнання, метод аналізу, метод порівняння макроекономічних показників, порівняльні економічно-правові аналітичні дослідження. The purpose of the final qualification work is to develop recommendations for managing the company’s material costs, to determine ways to reduce them based on the analysis and control. The tasks of the work are: — reveal the economic essence of the company’s expenses, their composition and classification; — to consider the methodology of analysis, control and methods of managing enterprise costs; — to provide a description of the basic enterprise and an analysis of its development trends. The object of research of the final qualification work is the process of management, control and analysis of expenses of the private small enterprise «Ovis». The subject of the final qualification work is a tactical and strategic approach in the management, control and analysis of the company’s material costs. The theoretical and methodological basis of the work is the scientific development of domestic and foreign scientists in the field of accounting, analysis, control, corporate finance, economics and financial management. To achieve the goal, the dialectical method of cognition, the method of analysis, the method of comparing macroeconomic indicators, and comparative economic and legal analytical studies are applied in the work.
Опис
Ключові слова
аудит, аналіз, матеріальні витрати, виробниче підприємство., audit, analysis, material costs, production enterprise.
Бібліографічний опис
Данилюк В. О. Аудит та аналіз матеріальних витрат виробничого підприємства : кваліфікаційна робота / В. О. Данилюк ; наук. кер. М. М. Мельник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 71 с.