Податковий контроль розрахунків з бюджетом з ПДВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета дипломної роботи полягає в опрацюванні оцінки діяльності АТ “Укрпошта”, дослідженні науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо обліку і аудиту ПДВ із метою підвищення його ефективності на підприємстві. Завданнями роботи є: розгляд теоретичних основ податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість; розглянути організації та методики податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість на підприємстві АТ “Укрпошта”;визначити напрями удосконалення податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість на підприємстві АТ “Укрпошта”. Об’єктом дипломної роботи є податковий контроль розрахунків з бюджетом ПДВ на підприємстві АТ “Укрпошта”. Предметом дослідження є організація та методика податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість на підприємстві АТ “Укрпошта”. Базою дослідження є діяльність АТ “Укрпошта”. За результатами дослідження сформульовані висновки та пропозиції щодо обґрунтування напрямків вдосконалення податкового контролю розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість на підприємстві АТ “Укрпошта”. The purpose of the diploma work is to evaluate the activities of JSC "Ukrposhta", to study the scientific and methodological foundations and practical recommendations for VAT accounting and auditing in order to improve its efficiency at the enterprise. The tasks of the work are: consideration of the theoretical foundations of tax control of calculations with the budget on value added tax; to consider the organization and methods of tax control of calculations with the value-added tax budget at the JSC "Ukrposhta" enterprise; to determine directions for improving the tax control of calculations with the budget from the value-added tax at the JSC "Ukrposhta" enterprise.The object of the thesis is the tax control of calculations with the VAT budget at the JSC "Ukrposhta" enterprise. The subject of the study is the organization and methodology of tax control of calculations with the budget for value added tax at the JSC "Ukrposhta" enterprise. The basis of the study is the activities of JSC "Ukrposhta". Based on the results of the research, conclusions and proposals were formulated regarding the substantiation of directions for improving the tax control of calculations with the value added tax budget at the JSC "Ukrposhta" enterprise. The obtained results can be used in practical activities at the JSC "Ukrposhta" enterprise and other enterprises of Ukraine in order to improve the management of the controlling bodies of tax control on value added tax.
Опис
Ключові слова
податковий контроль, податок на додану вартість, розрахунки з бюджетом, облік розрахунків з ПДВ, tax control, value-added tax, budget calculations, accounting for VAT calculations
Бібліографічний опис
Шимічева А. Я. Податковий контроль розрахунків з бюджетом з ПДВ : кваліфікаційна робота / А. Я. Шимічева ; наук. кер. К. Д. Салямон-Міхєєва ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 57 с.