Ефективність системи державного регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – поглиблення теоретико-методичних положень та розроблення науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання доходів населення від заробітної плати з використанням інструментів податкового механізму. Предметом дослідження є теоретико-методичні положення та практичні аспекти регулятивної ефективності податку на доходи фізичних осіб. Об’єктом дослідження є процес державного регулювання доходів населення за допомогою інструментів оподаткування. За результатами дослідження сформульовані моделі ставок податку на доходи фізичних осіб як один із шляхів модернізації даного податку. Одержані результати можуть бути використані у роботі Державної податкової служби України при підготовці пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правового аспекту державного регулювання оподаткування доходів населення. The purpose of the study is deepening the theoretical and methodological provisions and developing scientific and practical recommendations for improving the state regulation of personal income from wages using the tools of the tax mechanism. The subject of research are theoretical and methodological provisions and practical aspects of the regulatory efficiency of personal income tax. The object of research is the process of state regulation of the population's income through taxation instruments. According to the results of the research, model of personal income tax rates as one of the ways to modernize this tax. The obtained results can be used in the work of the State Tax Service of Ukraine in the preparation of proposals for improving the regulatory and legal aspect of state regulation of income taxation.
Опис
Ключові слова
податок на доходи фізичних осіб, податкова соціальна пільга, військовий збір, personal income tax, tax social benefit, military duty
Бібліографічний опис
Перчук О. С. Ефективність системи державного регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні : кваліфікаційна робота / О. С. Перчук ; наук. кер. Т. В. Тучак ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 70 с.