Управління продуктивністю праці (ТОВ «Нова пошта»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає у дослідженні сутності управління продуктивністю праці на прикладі ТОВ «Нова пошта». Завданнями роботи є характеристика категорії «продуктивності праці» як критерію ефективності господарювання; окреслення сучасних підходів до оцінки продуктивності праці; аналіз рівня продуктивності праці на ТОВ «Нова пошта»; визначення загального огляд господарської діяльності ТОВ «Нова пошта»; огляд мотиваційних аспектів формування системи розвитку персоналу у ТОВ «Нова пошта»; характеристика проблеми планування підвищення продуктивності праці українських підприємств. Предмет дослідження - управління продуктивністю праці на прикладі ТОВ «Нова пошта». Об’єктом дослідження є економічні відносини з приводу управління продуктивністю праці на прикладі ТОВ «Нова пошта». Базою дослідження виступають дані ТОВ «Нова пошта». За результатами дослідження систематизовано теоретичні та практичні аспекти сутності продуктивності управління праці на підприємстві, а також розглянуті проблеми планування підвищення продуктивності праці українських підприємств. Одержані результати можуть бути використані у подальших теоретичних дослідженнях проблем управління продуктивності праці ТОВ «Нова пошта». Дипломна робота містить 54 сторінки, список використаних джерел з 36 найменувань, 1 додаток. Рік виконання дипломної роботи 2021 р. Рік захисту роботи 2023 р. The purpose of the work is to study the essence of labor productivity management on the example of «Nova Poshta». The tasks of the work are the characterization of the "labor productivity" category as a criterion of economic efficiency; outline of modern approaches to labor productivity assessment; analysis of the level of labor productivity at «Nova Poshta»; definition of a general overview of the economic activity of «Nova Poshta»; an overview of the motivational aspects of the formation of the staff development system at «Nova Poshta»; characteristic of the problem of planning to increase the labor productivity of Ukrainian enterprises. The subject of the study is labor productivity management on the example of Nova Poshta. The object of the study is economic relations regarding the management of labor productivity on the example of «Nova Poshta». The basis of the study is the data of «Nova Poshta». Based on the results of the study, the theoretical and practical aspects of the essence of labor management productivity at the enterprise were systematized, as well as the problems of planning to increase the labor productivity of Ukrainian enterprises were considered. The obtained results can be used in further theoretical studies of labor productivity management problems of «Nova Poshta». The thesis contains 54 pages, a list of used sources from 36 titles, 1 appendix. The year of completion of the thesis is 2021. The year of job protection is 2023.
Опис
Ключові слова
управління продуктивністю праці продуктивність ефективність, labor productivity management performance efficiency
Бібліографічний опис
Греян А. А. Управління продуктивністю праці (ТОВ «Нова пошта») : кваліфікаційна робота / А. А. Греян ; наук. кер. Л. Л. Лазебник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 61 с.