Окремі аспекти міжнародного досвіду здійснення безмитної торгівлі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сталий розвиток економіки
Анотація
У статті досліджено сучасних міжнародних тенденцій функціонування БТ задля пошуку оптимальних шляхів удосконалення даної сфери суспільно-економічних відносин в Україні. Встановлено, що сучасні міжнародні тенденції розвитку безмитної торгівлі умовно можна представити у вигляді двох моделей – проєропейської та проазійської. Перша репрезентована нормативно-правовим забезпеченням та практикою реалізації безмитної торгівлі на теренах Європейського Союзу, друга – Євразійського Економічного Союзу. Принципова різниця між проєвропейською та проазійською тенденціями полягає у тому, що ЄС поступово відмовляється від безмитної торгівлі й позиціонує її як перехідний режим, а ЄАЕС навпаки, нарощує масштаби у цій сфері, дефініціюючи безмитну торгівлю на нормативно-правовому рівні як митну процедуру. Обґрунтовано, що Україна, продовжуючи свій державницький шлях, повинна враховувати особливості здійснення безмитної торгівлі у проаналізованих нами міжнародних формаціях, проте обирати свій власний, найбільш оптимальний для захисту національних інтересів, шлях подальшої розбудови сфери безмитної торгівлі. У статті здійснено аналіз міжнародного нормативно-правового забезпечення та практики у сфері безмитної торгівлі. За результатами цього аналізу сформульовано головну відмінність проєвропейської та проазійської моделей функціонування безмитної торгівлі. Запропоновано врахувати у вітчизняному досвіді здійснення безмитної торгівлі найбільш раціональні елементи обох моделей, проте формувати власну, українську, практику здійснення безмитної торгівлі із пріоритетом національних інтересів. In the article investigated of current international trends of Duty-free Trade functioning to finding of optimal ways of improving of this field of social and economic relationships in Ukraine. The authors found out that current international trends of development of Duty-free Trade could be represented by two models – European-oriented and Asian-oriented. The first one is represented by law and regulation providing and practice of implementing of Duty-free Trade in European Union, and the second one – in European and Asian Economic Union. Fundamental difference between these models includes such provision as: gradual refusal of EU from Duty-free Trade as from Transition Customs Regime whereas EAEU expands scale of Duty-free Trade as Customs Procedure. There is grounded that Ukraine has to take account special features of implementing of Duty-free Trade in both international formations that are analyzed by authors, therewith to embrace its' own way of development of Duty-free Trade, that would be the most appropriate to protect national interests. The analysis of international law and regulation provision and practice in the field of Duty-free Trade is carried out. As a result, the fundamental deference between European-oriented and Asian-oriented models of Duty-free Trade is formed. Moreover, there is suggested to take account into domestic experience the most rational elements of both models, and to form own Ukrainian practice of implementing of Duty-free Trade with priority of national interests.
Опис
Ключові слова
безмитна торгівля, магазини безмитної торгівлі, Європейський Союз, Євразійський Економічний Союз, duty-free Trade, Duty-free Shops, European Union, European and Asian Economic Union
Бібліографічний опис
Молдован Е. С. Окремі аспекти міжнародного досвіду здійснення безмитної торгівлі / Е. С. Молдован, С. В. Капітанець // Сталий розвиток економіки. – 2019. – № 1 (42). – С. 44–51.
Зібрання